Logga in
Logga ut

”Unik kompetens kan gå förlorad”

Debatt. Den nya jämställdhetsmyndighet som regeringen vill skapa i Göteborg hotar att slå ut ett antal välfungerande myndigheters arbete.

Det handlar om att uppgifter ska överföras från ett antal myndigheter till den nya jämställdhetsmyndigheten. Dessa myndigheter är Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet, Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Stockholm och Socialstyrelsen.

Alla har statliga uppdrag på området våld i nära relationer. Därutöver arbetar NCK och Länsstyrelsen Östergötland med uppdrag rörande hedersrelaterat våld.

Det är allvarligt att den unika kompetens som dessa myndigheter under åren har samlat nu riskerar att gå förlorad. Statskontoret, som har till uppgift att granska andra myndigheter och deras verksamhet, såg inte några fördelar med en ny organisation.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och våld i nära relationer är bland de viktigaste frågorna vad gäller mänskliga rättigheter. NCK arbetar med metodutveckling, utbildning, information, kunskapssammanställningar, analys av forskningsbehov samt med direkt stöd till våldsutsatta.

Dessutom finns vid NCK:s kliniska enhet kvinnofridsmottagningen och Kvinnofridslinjen som är Sveriges största nationella stödtelefon.

Utöver risken för kompetensförlust är risken stor att jämställdhetsarbetet inom andra myndigheter kommer att prioriteras ned om den nya myndigheten blir verklighet. För att det arbetet ska få genomslag behöver det bedrivas inom alla relevanta myndigheter.

Dessutom är det problematiskt att den nya myndigheten både ska delta i genomförandet av jämställdhetspolitiken och utvärdera sitt eget arbete.

Regeringens förslag grundar sig på gamla föreställningar. I en debatt i riksdagen nyligen sade jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) ”att vi skall uppnå bättre effekter nu”. Hon hänvisar till att Riksrevisionen tidigare menat att den gamla organisationen inte gav de effekter som man ville ha. ”Exempelvis minskade inte våldet” sade Regnér. I en senare utkommen rapport från Brottsförebyggande rådet visas tvärtom att flera våldstyper i nära relationer minskar.

Att bryta upp och flytta väl fungerande verksamheter utan att det motiveras av tungt vägande skäl är dumt. NCK:s värdefulla verksamhet hör hemma i Uppsala och bör stanna här.

 
 

Debatt

Insändare