Logga in

”Satsningar på folkhälsa gör Uppsala mer hållbart”

Debatt. I Uppsala kommun ska det finnas utrymmen för idrott och fritid med möjligheter till organiserade och spontana aktiviteter i både staden och tätorterna anser Miljöpartiet.

Upplands idrottsförbund har rätt i att planeringen av idrottsytor är avgörande för att rätt förutsättningar skapas för både organiserad idrott som spontanidrott när staden växer kraftigt.

I Uppsala har vi under den senaste mandatperioden gått från en situation där vi haft ett kraftigt eftersatt underhåll och en stor brist på idrottsanläggningar till att vi har fått spaden i marken för en stor mängd nya anläggningar.

Det som vi rödgröna nu byggt och fattat beslut om innebär att vi är ikapp och förbi Malmö, Göteborg och Stockholm i satsningar på idrott, fritid och föreningsliv. Trots att Uppsala växer mer än någonsin bygger vi systematiskt ut infrastrukturen för idrotten ännu snabbare än vad befolkningen växer.

Vi satsar brett och redan förra året och i år har vi färdigställt en ny friidrottsanläggning på Gränby, två nya idrottshallar, tre nya konstgräsplaner, två danssalar, skateramp samt utegym.

Vi har beslutat och kommit i gång med ytterligare en rad anläggningar. Fotbollsarenan på Studenternas, bandyanläggning med nya möjligheter för aktiviteter året runt, plan för amerikansk fotboll, ytterligare åtta fullstora idrottshallar och två konstgräsplaner samt storsatsning på Fyrishov och planer på en ny simanläggning i östra staden.

Alla satsningar utgår från en behovskartläggning där de största behoven prioriteras och en successiv utbyggnad sker därefter konsekvent.

Vi har även ökat föreningsstödet för barn och unga. Vi har utjämnat orättvisorna och ökat stödet till de föreningar som gör en viktig samhällsinsats genom att äga och driva sina egna anläggningar och som tidigare fått ett förhållandevis lägre stöd.

Vi planerar och bygger ut för idrotten med ett genomgående jämställdhetsperspektiv. Det är viktigt att alla åldrar, tjejer och killar, kvinnor och män och personer med annan könsidentitet, och funktionsnedsatta finns med ifrån start i stadsbyggnadsprocessen.

I utbyggnaden värnar vi i Miljöpartiet särskilt dessutom gröna stråk och biologisk mångfald som är viktigt för ett rikt friluftsliv, motion och rekreation.

Översiktsplaner och detaljplaner går ut på remiss enligt plan och bygglagen, där medborgare och organisationer ges möjlighet att yttra sig och komma med synpunkter.

Föreningslivets behov vägs in på ett tidigt stadium när staden växer och följer med planprocessen fram till detaljplaner. I frågor som rör kommunens förhållande till och samverkan med idrotten är Upplands idrottsförbund en viktig samarbetspart och avdelningen för idrott och fritid har alltid dialogen öppen för att på bästa sätt utveckla förutsättningarna.

Om det finns intresse från Upplands idrottsförbund att bidra ytterligare i denna process är det utmärkt.

I Uppsala kommun ska det finnas utrymmen för idrott och fritid med möjligheter till organiserade och spontana aktiviteter i både staden och tätorterna. Satsningar på fysisk aktivitet och folkhälsa är de bästa samhällsinvesteringar vi kan göra för vårt eget välbefinnande och samhällets hållbarhet.