Logga in
Logga ut

”Responsen harvarit mycket positiv”

Valdebatt. Naturen ska vara tillgänglig för alla. Även personer med funktionsnedsättning. Det skriver representanter för Miljöpartiet.

Naturen bidrar på ett positivt sätt till människors psykiska och fysiska hälsa, trivsel och välbefinnande.

Upplandsstiftelsen, som är en ideell förening med Region Uppsala och alla länets kommuner som medlemmar, har ett regionalt ansvar att främja naturvård och friluftsliv.

Och att verka för att naturen ska vara tillgänglig för alla, fungera som mötesplats och plats för fysisk aktivitet och social gemenskap.

Naturen ska vara tillgänglig för alla – därför är en prioriterad målgrupp personer som har olika former av funktionsnedsättningar. Vi i Miljöpartiet har därför tagit initiativ till att Upplandsstiftelsen fått en budgetförstärkning och ett förstärkt folkhälsouppdrag att utveckla modeller för ökad fysisk aktivitet och vistelse i natur för personer med funktionsnedsättning kallat Folkhälsa i natur för alla (FINA).

Personer med funktionsnedsättning har i jämförelse med befolkningen i övrigt en ökad risk för ohälsa och sjukdomar, och det är vanligt med en självupplevd dålig hälsa.

Fysisk aktivitet leder till positiva hälsoeffekter och därför erbjuder naturen bra möjligheter för rörelse, gemenskap och positiva upplevelser.

För att även personer med funktionsnedsättning ska kunna vara mer aktiva i naturen måste det finnas metoder och information som underlättar och inspirerar. Samt ökad samverkan mellan aktörer som i dag förvaltar och genomför aktiviteter i naturområden.

Genom satsningen på FINA finns möjlighet att skapa regelbundna naturbesök och upplevelser, ta fram information för att underlätta vid besök samt utbilda personal som får ökad kunskap. På så sätt kan fler känna sig trygga och naturen blir tillgänglig för fler.

Upplandsstiftelsen har tillsammans med kommunerna en god infrastruktur av natur- och friluftsområden samt naturstigar som kan utvecklas vad gäller tillgänglighet för alla. Responsen från de som deltagit i FINA-projektet har varit mycket positiv och har visat vilken potential det finns att ge flera människor möjlighet att komma ut i naturen.

Arbetet med att utveckla tillgängligheten i Upplandsstiftelsens anläggningar och naturområden kommer också att fortsätta.

Under 2018 ska Region Uppsala genom Upplandsstiftelsens utvidgade folkhälsouppdrag, ge förslag till vidare arbete med folkhälsa i natur samt ge möjlighet att omsätta projektet till en länsövergripande modell. Ambitionen har varit att börja i Uppsala för att sedan utöka och under hösten startas grupper inom Enköpings särskola och gruppboenden i Tierp.

Alla människor ska kunna känna sig trygga och inspirerade att ta del av naturupplevelser.

 
 

Debatt

Insändare